FANDOM


Esta es la lista de personajes del manga de Ikkitousen. Si notas que falta un personaje o una imagen de un personaje ya existente puedes agregarlo.

Imagen Personaje Afiliacion Estado
Chukou infobox

Chukou Kyocho

Kyosho
Kaku infobox

Kaku Bounwa

Kyosho
Kakouen infobox Kakouen Myosai Kyosho
Shibai infobox

Shibai Chutatsu

Kyosho
Teni infobox

Teni

Kyosho
Kanu infobox Kanu Unchou Seito Viva/Incapacitada
Gentoku infobox

Ryubi Gentoku

Seito Viva
Chouhi infobox

Chouhi Ekitoku

Seito Viva/Incapacitada
Chouun infobox

Chouun Shiryu

Seito Viva
Koumei infobox

Koumei Shokatsuryo

Seito Viva
Bashoku infobox

Bashoku Youjou

Seito Viva
Shoukan infobox

Shoukan Shiyoku

Seito Viva

Shuikyo

Seito

Barriou Kicho

Seito

Shusou

Seito

Kochu Kansho

Seito

Tankufu

Seito

Sonsaku Hakufu

Nanyou

Ryomou Shimei

Nanyou

Rikuson Hakugen

Nanyou

Roshuku Shikei

Nanyou
Shokatsukin Shiyu Nanyou

Shuyu Koukin

Nanyou

Saji Genpou

Nanyou

Gakushu

Nanyou

Teifu Tokubou

Nanyou

Enjutsu Kouro

Nanyou

Kannei Kouha

Nanyou Vivo/Incapacitado

Shisonzui

Nanyou

Soujin Shikou

Kyosho
Gakushin Bunken Kyosho

Sousou Moutoku

Kyosho

Kakouton Genjo

Kyosho

Kakuka Hokou

Kyosho

Soujin Shikou

Kyosho

Choryo Bunen

Kyosho

Jokou Koumei

Kyosho

Chouko Shungai

Kyosho

Ryofu Housen

Rakuyou
Chinkyu Koudai Rakuyou

Toutaku Chuhei

Rakuyou

Ukitsu

Gogun

Taishiji Shigi

Yoshuu

Koshaji

Yoshu

Tototsu

Ugan

Mouki Bachou

Ryoshu

Goei

Chosho Shifu

Chokou Shiko

Sonken Bundai

Kada Genka